OFERTA

WDROŻENIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
(THROUGHPUT ACCOUNTING - TA)

Proces wdrożeniowy obejmuje poniższe działania:

 1. Ocena firmy i identyfikacja ograniczenia:
  • Przegląd i analiza procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • Spotkania z kierownikami / dyrektorami działów – produkcja, logistyka, zakupy, technologia, sprzedaż;
  • Ograniczenia materiałowe – analiza/rozmowa z zakupami;
  • Ocena i identyfikacja ograniczeń w polityce firmy:
   • Rachunek kosztów;
   • Stosowane miary (KPI, miary efektywności produkcji, system premiowy w dziale sprzedaży itp.);
   • Dopasowanie segmentowe do rynku (polityka sprzedażowa);
   • Minimalne (optymalne) partie zakupowe;
   • Minimalne partie produkcyjne;
   • Instrukcje i procedury – weryfikacja potencjalnych sprzeczności;
   • Zachowania;
   • Kompetencje;
   • inne
 2. Analiza kosztów:
  • Identyfikacja TVC (koszty całkowicie zmienne) w obszarach: zakupy, produkcja, logistyka, sprzedaż – źródła: księga główna, zestawienie obrotów i sald, rozmowy w poszczególnych działach;
  • Identyfikacja OE (nakłady operacyjne) źródła: księga główna, zestawienie obrotów i sald, sprawozdania finansowe;
  • Identyfikacja I (inwestycje) – majątek trwały, zapasy materiałów, półproduktów, produktów – źródła: księga główna, plan amortyzacji, sprawozdania finansowe, metoda rozliczania kosztów produkcji, wycena zapasów;
 3. Opracowanie algorytmów do liczenia ROI (odzyskiwanie wartości zapasów w cenie materiałów);
 4. Analiza konstrukcji budżetu:
  • Analiza instrukcji (procedury) budżetowej – szczegółowość, MPK, właściciele MPK, pokrycie właściciel MPK a manager podejmujący decyzje;
  • Identyfikacja pozycji kosztowych nie ujętych w budżecie z powodu ujęcia w kosztach wytworzenia;
  • Opracowanie propozycji właściwej struktury budżetu OE;
 5. Specyfikacja danych do bazy produktów;
 6. Sporządzenie bazy produktów;
 7. TA bridge – opracowanie struktury;
 8. Analiza produktów;
  • Identyfikacja produktów do TOP oferty;
  • Identyfikacja produktów – kandydatów do podwyżki cen;
  • Identyfikacja produktów do eliminacji;
 9. Opracowanie miar dla managerów (na bazie T, OE, I);
 10. Opracowanie instrukcji TA.
 11. Szkolenia:
  • Szkolenie_1: Teoria TA;
  • Szkolenie_2: Raporty i decyzje w TA – warsztaty;
  • Szkolenie_3: Analiza bazy produktów i bieżące użytkowanie - warsztaty;
  • Szkolenie_4: Ustalanie cen – warsztaty.

W ramach tego procesu, przeprowadzana jest analiza stosowanych sposobów budżetowania. Opracowywana jest koncepcja zmian i ich wdrożenie do procesu budżetowania, o ile okaże się to konieczne dla celów wdrożenia TA. Projekt TA obejmuje również wdrożenie podstawowego parametru pomiaru efektywności firmy – ROI (Return On Investment – Zwrot z Inwestycji).

Więcej o Throughput Accounting znajdziesz w artykule nr 4 .

Wdrażanie rachunkowości zarządczej Throughput Accounting obejmuje również (na życzenie klienta) wdrożenie pryncypialnych zasad rachunkowości zarządczej opracowanych w dokumencie pod nazwą Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles - GMAP). Dokument ten został opracowany i opublikowany pod koniec 2014 roku przez Chartered Global Management Accountant (CGMA), instytucję powołaną przez dwie renomowane organizacje księgowych – American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).